REGULAMIN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.FONAKI.COM

 1. Postanowienia ogólne

I. Definicje:

 1. a) Administrator danych Joanna Matejko z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 110/11, 60-649 Poznań, NIP: 7792388778; REGON 302240408; adres poczty elektronicznej: shop@fonaki.com zwany dalej Sprzedawcą
 2. b) Regulamin – dokument określający warunki sprzedaży towarów i jego dostawy przez Sprzedawcę, to jest ogólne warunki usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: www.fonaki.com;
 3. c) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży poprzez stronę fonaki.com
 4. d) Konsument – Klient w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zawierając ze Sprzedawcą umowę sprzedaży poprzez stronę fonaki.com niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny;
 5. e) Przedsiębiorca – Klient, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży poprzez stronę fonaki.com, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. f) Sklep internetowy – witryna internetowa www.fonaki.com przeznaczona do składania zamówień na dostępne produkty.
 7. g) Produkt – dostępna rzecz ruchoma w sklepie www.fonaki.com będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. h) Koszyk – lista produktów sporządzona na podstawie wybranych przez klienta produktów oferowanych w sklepie internetowym
 9. i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na wskazane przez niego produkty.
 10. j) Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem weekendów oraz świąt (dni ustawowo wolnych od pracy).
 11. k) Formularz rejestracji – formularz umożliwiający utworzenie Konta na stronie www.fonaki.com
 12. l) Konto – oznaczone indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów, gdzie zbierane zostają dane podane przez Klienta oraz informacje o jego Zamówieniach na www.fonaki.com.
 13. m) Płatność – metoda dokonania zapłaty za produkt i dostawę
 14. Regulamin ten jest integralną częścią umowy sprzedaży zawartej przez Sprzedawcę z Klientem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak niezbędna do zawarcia umowy sprzedaży.
 15. Informacje o produktach znajdujących się w Sklepie internetowym www.fonaki.com stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., w zgodzie z treścią Regulaminu.
 16. Zabrania się korzystania z logo oraz nazwy sklepu internetowego www.fonaki.com. Nazwa oraz logo są prawnie chronione, a wykorzystywanie ich bez uzyskania pisemnej zgody jest niedozwolone.

 

II. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Zasady realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa (ewentualne indywidualne, pisemne decyzje stron).
 2. Cena Produktu podana w złotych polskich widoczna jest na stronie Sklepu www.fonaki.com i zawiera podatki. O cenie wraz z podatkami i o kosztach dostawy Produktu będących przedmiotem Zamówienia, Klient zostaje poinformowany na stronie Sklepu Internetowego w momencie składania Zamówienia.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia Klienta przez Sprzedawcę. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży są:
 5. dodanie do koszyka produktów;
 6. wybór rodzaju dostawy;
 7. wybór formy płatności;
 8. poprawne złożenie zamówienia oraz dokonanie płatności za produkty oraz przesyłkę
 9. zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie zawartych w nim postanowień
 10. potwierdzenie dostępności złożonego Zamówienia przez Sprzedawcę.
 11. Klient może zarejestrować się na stronie www.fonaki.com poprzez utworzenie konta w systemie na Stronie Internetowej i wprowadzenie prywatnego loginu i hasła. Do utworzenia konta wymagane jest podanie danych osobowych:  imię i nazwisko, adres (ulica, numer mieszkania/domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Przy składaniu kolejnego Zamówienia Klient może skorzystać z ustalonego loginu i hasła do utworzonego wcześniej konta.
 12. Klient zobowiązany jest do ochrony danych uwierzytelniających dostęp do konta i nieudostępnianie prywatnych danych do logowania osobom nieuprawnionym.
 13. Poprzez dokonanie rejestracji i złożenie Zamówienia Klient oświadcza, że:
 14. a) zapoznał się z Regulaminem sklepu www.fonaki.com i akceptuje jego treść;
 15. b) podane przez Klienta dane osobowe w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe;
 16. c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu związanym z realizacją zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży
 17. d) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji wygenerowanych przez system oraz informacji od Sprzedawcy dotyczących realizacji Zamówienia.
 18. Z chwilą ukończenia rejestracji Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczeniu nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony, którą może wypowiedzieć w każdym czasie poprzez oświadczenie wysłane na adres mailowy: shop@fonaki.com lub pisemnie na adres: Joanna Matejko, ul. Piątkowska 110/.11, 60-649 Poznań.
 19. W momencie rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na wskazany przez siebie adres e-mail informacji handlowych i marketingowych. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie poprzez oświadczenie wysłane na adres mailowy: shop@fonaki.com lub pisemnie na adres: Joanna Matejko, ul. Piątkowska 110/.11, 60-649 Poznań.
 20. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania ze Sklepu Internetowego www.fonaki.com w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i prawa do własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Klient nie może wprowadzać do systemu treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Składanie zamówień

 1. Składając Zamówienie Klient wskazuje wybrane przez siebie produkty wraz z informacją o ilości, zobowiązuje się do zapłaty pełnej ceny i odbioru dostarczonego towaru.
 2. Zamówienia w Sklepie internetowym www.fonaki.com mogą być składane 24 godziny na dobę.
 3. Przed przystąpieniem do realizacji Sprzedający potwierdza złożone Zamówienie poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia lub problemów technicznych występujących na Stronie Internetowej www.fonaki.com zaleca się kontakt Klienta ze Sprzedawcą: shop@fonaki.com celem zapewnienia prawidłowej realizacji usług.
 5. Realizacja Zamówień i dostawa Towarów odbywa się w godzinach od 8:00-18:00 (kurier) w dni robocze. Zamówione produkty wysyłane są do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że w opisie danego produktu podano inaczej. W przypadku zamówień zagranicznych łącznie do 14 dni roboczych.

 

IV. Zasady płatności

 1. Cena pojedynczych produktów na Stronie Internetowej nie zawiera w sobie kosztów dostawy. Po dodaniu produktów do koszyka i wyborze sposobu dostawy widoczna w Sklepie Internetowym ostateczna cena sprzedaży wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi wybór spośród następujących sposobów płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
 3. a) Przelewy24.pl – operatorem kart płatniczych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. b) PayPal – obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.fonaki.com i po otrzymaniu z systemu PayPal informacji o poprawnym dokonaniu płatności).

W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków za płatność zrealizowaną kartą płatniczą  Klienta, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 1. Klient otrzymuje dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT drogą elektroniczną, jeśli w momencie składania Zamówienia wyraża chęć otrzymania faktury VAT i podaje niezbędne dane zgodne ze stanem faktycznym.

 

V. Zasady realizacji dostawy

 1. Dostawa Towarów dostępna jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw UE i realizowana jest na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej inPost lub za pośrednictwem paczkomatów inPost w opcji do wyboru przez Klienta w momencie składania zamówienia w Sklepie www.fonaki.com
 3. Koszty dostawy są wskazane w momencie realizacji zamówienia i zależą od wybranej przez Klienta formy płatności i rodzaju dostawy.
 4. Zamówienia nie są realizowane w weekendy, dni ustawowo wolne od pracy oraz święta, a także w inne dni w firmie przyjęte jako wolne od pracy (czas urlopowy), o których Sprzedawca informuje przed złożeniem zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego www.fonaki.com oraz na portalach społecznościowych.

 

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez podania jakiejkolwiek przyczyny składając oświadczenie na piśmie przesłane na adres: Joanna Matejko, ul. Piątkowska 110/11, 60-649 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@fonaki.com w terminie 14 dni od dnia dostawy Towaru bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży uważana jest ona za niezawartą. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru bezzwłocznie w stanie nienaruszonym, bez śladów używania, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu – paragon lub fakturę VAT.
 3. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi należność za wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu dostawy wybranego przez Klienta innego niż zwykły, najtańszy sposób dostawy. Zwrot kosztów dostawy następuje wyłącznie w przypadku zwrotu całego zamówienia.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności używając takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, wyjątkiem jest wyraźna zgoda Klienta na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy sprzedaży będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zwrócenie się do wyspecjalizowanych instytucji
 8. a) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego, stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, odpowiedzialnych za ochronę konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

 

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać do Klienta Towar wolny od wad fizycznych. W przypadku wystąpienia wady produktu Klient ma możliwość reklamacji wadliwego produktu na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.
 2. Nie jest wadą fizyczną ubytek lub uszkodzenie Towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem jego zakupu.
 3. O niezgodności towaru z umową nie stanowią różnice między wyglądem rzeczywistym dostarczonego produktu, a jego zdjęciem znajdującym się na stronie internetowej www.fonaki.com lub w mediach społecznościowych, jeśli różnice są wynikiem ustawień komputera Klienta (kolory, faktura sznurka, wielkość itp.)
 4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient może złożyć reklamację pisemnie na adres: Joanna Matejko, ul. Piątkowska 110/11, 60-649 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@fonaki.com korzystając z formularza zwrotów znajdującego się pod adresem: www.fonaki.com/formularzwrotutowaru Towar należy odesłać Sprzedawcy na adres: Joanna Matejko, ul. Piątkowska 110/11, 60-649 Poznań.
 5. Rozpatrzenie przez Sprzedawcę reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, który zażądał w ramach reklamacji:

– obniżenia ceny, podając konkretną kwotę o jaką cena ma zostać obniżona,

– wymiany Produktu

– usunięcia wady (w przypadku gdy jest to technicznie możliwe do wykonania)

następuje w terminie do 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji zostaje wysłana na adres e-mail Klienta podany przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w wyznaczonym terminie, zostaje ona uznana za uzasadnioną.

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszt związany z odesłaniem Produktu Sprzedawcy jeśli zostanie podjęta decyzja o jego zwrocie, a następnie z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia wszelkich niezgodności ponosi Sprzedawca
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą  zostaje całkowicie wyłączona.

 

VIII. Warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. W celu poprawnego korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien posiadać:
 2. a) urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet (komputer, tablet etc.),
 3. b) połączenie z siecią Internet
 4. c) dostęp do prywatnej poczty elektronicznej
 5. c) system operacyjny umożliwiający wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów, zdjęć np.  przeglądarkę Firefox, Internet Explorer, Chrome, powiązanych z siecią Internet przez usługę www oraz obsługującą JavaScript, z włączoną opcją akceptowania plików cookies,
 6. d) oprogramowanie Adobe Acrobat Reader umożliwiające odczytywanie plików pdf
 7. e) numer telefonu komórkowego.
 8. Sprzedawca ostrzega iż korzystanie z usługi może wiązać się z zagrożeniem na wprowadzenia do komputera wirusów lub spamu. W celu zapobiegania zagrożeniu zaleca się ostrożność w korzystaniu z programów pochodzących z nieznanych źródeł, odbieraniu wiadomości poczty elektronicznej od nieznanych nadawcy. Zaleca się zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania antywirusowego chroniącego komputer przed powyższymi zagrożeniami.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.
 2. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności zapisu w regulaminie z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie do  obowiązującego prawa.
 3. Zmiany w regulaminie
 4. a) Sprzedawca może dokonać zmian w Regulaminie w związku ze zmianami przepisów prawa, zmian sposobów płatności, dostaw itp. Zmiana będzie dostępna na stronie Sklepu internetowego www.fonaki.com. Zmiany Regulaminu obowiązywać będą w terminie 14 dni od dnia ich umieszczenia na stronie Sklepu internetowego.
 5. Klient w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Konta w Sklepie Internetowym (umowa o charakterze ciągłym), został prawidłowo powiadomiony o zmianach regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia oznacza zgodę na zmiany zawarte w regulaminie, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384 [1] Kodeksu cywilnego. Odmowa zaakceptowania zmienionego Regulaminu będzie się wiązała z usunięciem konta Klienta.
 6. Strony wiąże Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia polskiego prawa – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014 poza.827).
 8. Spory związane ze świadczeniem usług za pośrednictwem Sklepu internetowego rozstrzygać będzie sąd powszechny według właściwości ogólnej.